بازدید معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور از کارخانه نوآوری آزادی

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کارگروه حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان؛ از کارخانه نوآوری آزادی بازدید کرد.
نام عکاس:

گالری عکس مرتبط